Skip to main content

Børneby Øster

Børneby Øster er en kommunal daginstitution beliggende i den østlige del af Ikast by. Vi arbejder ud fra tanken om, at alle skal have mulighed for at føle sig inkluderet.

Vi har 100 børn tilknyttet. De fleste børn er fordelt i husene 42A og 42B og en gruppe er i Multihuset. Husene er opdelt i stuer med børn fra det almene område og stuer med børn, som er visiteret til et specialpædagogisk tilbud.
Vi er særligt optaget af inklusion og gør, hvad der er muligt for at rumme alle børn med det behov, det enkelte barn har.

Vi ser det som vores pligt, at vise børnene den mangfoldighed der er i det fællesskab, som de nu er blevet en del af. Og derfor arbejder vi hele tiden på at gøre det muligt for børnene, at være så meget på tværs af grupperne som det er muligt. Børnene er sammen på legepladsen, hver dag og vi har også mindre legepladser for de børn, som ikke rummer så mange børn omkring sig.

Det er ofte første gang i barnets liv, at det er i et stort fællesskab hele dagen. Jeres barn har måske været passet hjemme, i dagplejen eller i vuggestuen, men stadig i mindre grupper. Så når jeres barn kommer i børnehave, så er der flere børn omkring barnet hele dagen.

Vi ved, at det for nogle børn kan virke voldsomt med så mange børn og derfor har vi indrettet hverdagen i børnehaven sådan, at børnene er i så små grupper det er muligt med en voksen tilknyttet gruppen.

Personalets sammensætning er sådan, at der er 23 pædagoger, 1 ressourcepædagog, 2 ergoterapeuter, 2 pædagogisk assistenter og 4 pædagogisk medhjælpere. Vi har bevidst indrettet personalets mødetider sådan, at de stemmer overens med mængden af børn på de givne tidspunkter i løbet af dagen.

Vi er opmærksomme på, hvilke børnegrupper vi har og vi vægter at tilbuddet skal passe til barnet og ikke omvendt.