Skip to main content

Byggeri

Ny Børneby Øster i 2023

Kære forældre i Børneby Øster

En ny Børneby Øster er nu på tegnebrættet
I gennem de sidste 15 år har et nyt hus til Børneby Øster stået meget højt på vores ønskeliste. Børneby Østers bygninger er meget nedslidt både indvendigt og udvendigt, og er ikke tidssva-rende i forhold til det pædagogiske arbejde.

Derfor er det med stor glæde, jeg kan fortælle jer, at vi nu har sat en proces i gang omkring byggeriet af en ny Børneby Øster!

Byrådet besluttede den 11. marts 2019, at der skal opføres en ny Børneby Øster, og i budget-forliget for 2021 og overslagsårene er der afsat penge til byggeprojektet.

Fremtidens Børneby Øster
Det nye byggeri skal kunne rumme 30 vuggestuebørn, 100 børnehavebørn, 20 børn med sær-lige behov og et specialiseret skoletilbud til 20-30 børn (over en 10 årig periode).

Byggeriet opføres bag ved Entreprenørgården på en kommunal grund, der ligger mellem Grød-devej og Lysholt Allé.

Overordnet tidsplan

Processen frem til byggeriet går i gang
Der er planlagt 3 workshop med forskellige input til plantegningerne til det nye byggeri:

• 3. december 2020
- De pædagogiske værdier omsættes til byggeriets værdier
- Hvilken typologi skal byggeriet opføres efter og hvilke funktioner er der behov for?

• 6. januar 2021
- De første plantegninger præsenteres og kommenteres

• 3. februar 2021
- Præsentation af plantegning
- Arbejde med udearealer
- Generelle anbefalinger


Deltagerkredsen på de tre workshops er personale, forældrebestyrel-sen/forældrerepræsentanter, repræsentanter fra det specialpædagogiske område og totalråd-giverne Gjørtz/Andersen/Arkitekter.

På den første workshop deltager desuden lokalsamfundet, herunder Handicaprådet, Østre Sko-le, repræsentanter fra den boligsociale helhedsplan mv.

På baggrund af input fra de 3 workshops udarbejder totalrådgiverne Gjørtz/Andersen/Arkitekter skitseforslag til byggeprojektet. Derefter udbydes projektet i entreprise og byggeriet forventes at kunne gå i gang i november 2021.

Vi forventer, at det nye dagtilbud står klar til indflytning i løbet af forsommeren 2023.

Hold jer løbende orienteret
I kan løbende holde jer orienteret omkring processen på Børneby Østers hjemmeside.


Venlig hilsen

Merete Villsen
Dagtilbudschef