Skip to main content

Byggeri

NYT dagtilbud og specialtilbud med børnehave og skole i 2023

Kære forældre i Børneby Øster

En ny Børneby Øster er nu på tegnebrættet
I gennem de sidste 15 år har et nyt hus til Børneby Øster stået meget højt på vores ønskeliste. Børneby Østers bygninger er meget nedslidt både indvendigt og udvendigt, og er ikke tidssva-rende i forhold til det pædagogiske arbejde.

Derfor er det med stor glæde, jeg kan fortælle jer, at vi nu har sat en proces i gang omkring byggeriet af en ny Børneby Øster!

Byrådet besluttede den 11. marts 2019, at der skal opføres en ny Børneby Øster, og i budget-forliget for 2021 og overslagsårene er der afsat penge til byggeprojektet.

Fremtidens Børneby Øster
Det nye byggeri skal kunne rumme 30 vuggestuebørn, 100 børnehavebørn, 20 børn med sær-lige behov og et specialiseret skoletilbud til 20-30 børn (over en 10 årig periode).

Byggeriet opføres bag ved Entreprenørgården på en kommunal grund, der ligger mellem Grød-devej og Lysholt Allé.

Overordnet tidsplan

Processen frem til byggeriet går i gang
Der er planlagt 3 workshop med forskellige input til plantegningerne til det nye byggeri:

• 3. december 2020
- De pædagogiske værdier omsættes til byggeriets værdier
- Hvilken typologi skal byggeriet opføres efter og hvilke funktioner er der behov for?

• 6. januar 2021
- De første plantegninger præsenteres og kommenteres

• 3. februar 2021
- Præsentation af plantegning
- Arbejde med udearealer
- Generelle anbefalinger


Deltagerkredsen på de tre workshops er personale, forældrebestyrel-sen/forældrerepræsentanter, repræsentanter fra det specialpædagogiske område og totalråd-giverne Gjørtz/Andersen/Arkitekter.

På den første workshop deltager desuden lokalsamfundet, herunder Handicaprådet, Østre Sko-le, repræsentanter fra den boligsociale helhedsplan mv.

På baggrund af input fra de 3 workshops udarbejder totalrådgiverne Gjørtz/Andersen/Arkitekter skitseforslag til byggeprojektet. Derefter udbydes projektet i entreprise og byggeriet forventes at kunne gå i gang i november 2021.

Vi forventer, at det nye dagtilbud står klar til indflytning i løbet af forsommeren 2023.

Hold jer løbende orienteret
I kan løbende holde jer orienteret omkring processen på Børneby Østers hjemmeside.


Venlig hilsen

Merete Villsen
Dagtilbudschef

WS01
Brugerinddragelse - Nyt dagtilbud og specialtilbud med børnehave og skole
Østre Skole d. 03. december 2020
I den første workshop i forbindelse med udviklingen
af det ny dagtilbud og specialtilbud med børnehave
og skole, skulle deltagerne arbejde med de
overordnede ønsker til byggeriets værdier, byggeriets
typologi og sammenhænge mellem funktioner.
I alle opgaver var deltagerne inddelt i 3 grupper:
Almen vuggestue, Almen børnehave og specialtilbud.
Deltagerne repræsenterede:
Personalet og forældrebestyrelsen i Børneby Øster
Den Boligsociale Helhedsplan
Handicaprådet
Østre Skole
Administrationen i forhold til sundhedspleje, skole
og daginstitutionsområdet.
Byggeriets rådgivere, Gjørtz/Andersen/Arkitekter,
Tak til deltagerne for deres store engagement,
gåpåmod og energi - imponerende at de kunne
holde energien og tempoet oppe hele aftenen!


OPG1_VÆRDIER
I den første opgave fik deltagerne udleveret
en stak ”brikker” med billeder og værdiord.
Deltagerne blev bedt om gennem dialog
at finde de 6 vigtigste byggefysiske værdier.
Derefter skulle værdierne prioriteres og skrives
på ”værdiskydeskiven”. Skydeskiven skal bruges
fremadrettet i workshopforløbet og projektet, til at
vurdere om værdierne bliver integreret i projektet.
De 3 grupper valgte følgende værdier:


Vuggestue
1. Multifunktionalitet – rummene skal have flere
funktioner og skal kunne gøres mindre og større
2. Hjemlighed – hygge

3. Udeaktivitet – mange muligheder, gemmesteder,
stillesteder, bakker, sanse, grov motorik

4. Tilgængelighed for alle målgrupper - både inde
og ude, for alle

5. Indeklima - lys, lyd og luft
6. Holdbare materialer


Børnehave:

1. Multifunktionelt - skydevægge til at gøre rum
mindre/større
2. Aktiverende – indretningen indbyder til aktivitet
for børnene
3. Udeaktivitet – mulighed for forskellige bevægelses-
og sanselege og aktiviteter udenfor
4. Ude/inde – forlænge udelivet med halvtage og
overdækkede terrasser
5. Fællesskab – fællesrum, hvor man kan samles,
store stuer
6. Hjemlighed – med små kroge til leg, det skal
være hyggeligt når man åbner døren


Special:
1. Praktiske løsninger – depotrum, funktionel, de
ting, der skal opbevares skal være let
tilgængelige, brugbar, rengøringsvenlig
2. Fleksibilitet – rummene kan bruges multifunktionelt,
rum kan gøres større/mindre
3. Ude og inde – gode ude- og inde rum, bære
naturen ind, inspirerende, overdækning, sammenhæng
ml. ude- og inderum
4. Samarbejde – almen og special tæt på hinanden,
familiegrupper, inklusion
5. Overskuelighed – streger, kontraster, tydelig
opdeling,
6. Oplevelser – det skal være spændende og indspirerende
at gå rundt i huset
Som afrunding blev deltagerne bedt om sammen
at finde de 6 vigtigste byggefysiske værdier gennem
fælles dialog.


Deltagerne valgte følgende værdier:
Institutionen samlet set
- Multifunktionalitet/fleksibilitet
- Ude/inde – overdækket, fremme det at være
længere tid ude, indeklima (lyd og lys)
- Hjemlighed – rum, hvor alle føler sig hjemme.
Hvis personalet har det godt, har børnene det
også
godt
- Inklusion og samarbejde – der også favner lokalområdet,
at være en fælles institution, børnene
skal se og guide hinanden, åbne/lukke, grad af
inklusion
- Oplevelser/sanser
- Praktiske løsninger – tilgængelighed (alle kan
bruge alle ting), fysisk ex. streger på gulvet, også
psykisk tilgængelighed, tryghed og indeklima
Kommentarer
• Stort ønske om at være en fælles institution,
der æstetisk er bundet sammen og på den
måde giver et fællesskab
• Inklusionen må godt være tydelig. Ikke skarp
adskillelse mellem almen og special. Børnene
må rigtig gerne opleve, at vi er forskellige
• Man skal både kunne åbne og lukke dørene til
hinanden
• Vigtigt, at personalet kan spare med hinanden
på tværs
• Merete: Det er også et vigtigt opmærksomhedspunkt,
at der også er børn, der ikke kan
det fælles/inklusionen. Måske især specialskolebørnene.


OPG2_TYPOLOGIER
I anden opgave fik grupperne udleveret hver 6
brikker med 6 forskellige typologier for hvordan en
fælles institution helt overordnet skal disponeres.
Brikkerne er ikke grundlag for en egentlig planløsning
men danner basis for en dialog om hvor der
bliver snitflader, fællesskaber mv. ude og inde.


Deltagerne valgte følgende typologier:
Vuggestue:
Se foto af prioritering nedenfor.
En fælles midte med ”ben” udfra
Specialbørnehaven skal ligge ved siden af specialskolen


Børnehave:
Se foto af prioritering nedenfor. 1. og 2. prioritering
er meget lige, 3 prioritet er knap så interessant.
Der er ønske til separate indgange – det skal
prioriteres over alt.
Individuelle garderober – giver mere ro
Flere hjerter – ikke ét stort, der bare kommer til at
stå tomt det meste af tiden.


Special:
Enige med de to andre grupper – ikke ét fælles
rum.
De 3 valgte (ikke prioriteret) ses nedenfor. Første
prioritet er Hjerte i midten med ben ud fra cirklen
(”solen”). de to andre er mere ”lige”.
M² skal ud og gøre gavn til børnene.
Byggeriet ønskes i to plan (kun med personalerettede
funktioner på 2. sal), det giver større areal til
legeplads.
Vigtigt, at taxaer kan komme tæt på bygningen/
indgangen til specialdelen. Det konflikter med
nogle modeller
VUGGESTUE BØRNEHAVE SPECIAL
1
1 1
3
2
2
(3)
Familiegrupper – vuggestue, børnehave, specialbørnehave,
der ligger så tæt som muligt.
Indskolingen tæt på, så synergien i at være sammen
udnyttes.
Fælles for de 3 grupper er ønsket om at minimere
fællesarealer til hele institutionen, da der er en frygt
for at de vil stå tomme det meste af tiden. Der ønskes
i høj grad anvendelige arealer der kan bruges
til flere aktiviteter af flere børnegrupper som en del
af de enkelte afdelinger/områder.


Fælles:
I anden del af opgave 2, blev grupperne bedt om at
angive hvilken typologi de ønskede til det område
de selv repræsenterede som gruppe.
Der blev angivet følgende svar:


Specia:l
Ønsker typologien ”Solen”. Specialdel med børnehave
og skole har ikke brug for ét stort fællesrum.
Mere brug for funktionsrum til musik, Fablab mv.
som resten af dagtilbuddet også kan benytte.


Vuggestue:
Ikke behov for ét stort fællesrum – hellere mindre
enheder med et fleksibelt stort hjerte.


Børnehave:
Også ønske om flere hjerter.
Gruppen ser gode ude-muligheder i typologien med
”solen”.
OPG3_FUNKTIONER
I den sidste opgave fik grupperne udleveret en stak
runde ”funktionsbrikker”. Hver brik angiver en funktion
der kan være i en daginstitution, f.eks. grupperum,
multisal, toilet, personalestue osv. Grupperne
skulle angive hvilke funktioner der hører sammen.
Hvad ligger sammen? Hvad ligger tæt på? Hvad ligger
langt fra? Hvad ligger i nærheden? osv.
Alle grupper var enige om at følgende skal undgås:
Banegårdsstemning (gennemgangsrum)
Lange gange
Store katedraler
Der ønskes hellere flere m² end fancy arkitektur
Gruppernes ønsker, vist gennem oplægningen
af brikkerne, er affotograferet og vil benyttes af
arkitekterne under skitsering af institutionen.
Kommentarer:


Special:
Ønske om 2 etager.
Legeplads på en terrasse på 1. sal med faldunderlag,
og en terrasse til de voksne.
Liggehal/krybberum.
Tekøkken i hvert grupperum.
Skolekøkken.
Musiklokale.
Terapibad.
Synskonsulenter bør tænkes ind i forhold til
lysforhold, terapeuterne i forhold til udformning
af ”terapi-området” og andre specialpersoner i
forhold til loftlifte.


Vuggestue:
Ønske om 2 etager – alt der involverer personale
er på 1. sal.
Vigtigt med god plads på toiletterne.
God plads til opbevaring tæt på.

:
Børnehave
Ønske om 2 etager.
Multisal på 1. sal til de største børn samt personalerum.
Ellers skal alle rum til børnene være nederst.